Triển khai Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về quy định nội dung, mức độ chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tính đến năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của HĐND tỉnh về Quy định thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, và Thực hiện Công...

Chi tiết

Khoá tập huấn “Cập nhật những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” – Tổ chức ngày 16/09/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực ngày 05/3/2020, thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung về công tác văn thư lưu trữ. Nội dung được quy...

Chi tiết

NÊN XEM