Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  Số:         2127        /PTM-PC Vv: góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Chi tiết

Góp ý Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài tại tòa án cấp sơ thẩm

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số:  2086/PTM-PC Vv: Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại...

Chi tiết

Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Số:    2055   /PTM-PC V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê...

Chi tiết

Góp ý Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài tại tòa án cấp sơ thẩm

Trả lời Công văn số 164/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ...

Chi tiết

NÊN XEM