Mời DN tham gia Hội thảo “Chất lượng thi hành Thông tư, Công văn: Góc nhìn từ doanh nghiệp” và Hội thảo “Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn”

Trong khuôn khổ hoạt động tham vấn trao đổi thông tin, ý kiến và đề xuất các giải pháp xử lý vướng mắc, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, môi trường kinh doanh theo hình...

Chi tiết

NÊN XEM