Liên kết

A. CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel : 84.24.35742022; 35742121

Fax : 84.24.35742020; 35742030

Mail : [email protected]

Website : www.vcci.com.vn / www.vcci.org.vn

Ban thường trực:

Chủ tịch : Ông Phạm Tấn Công

Phó chủ tịch : Ông Hoàng Quang Phòng

Phó chủ tịch : Ông Võ Tân Thành

Phó chủ tịch : Ông Đoàn Duy Khương

Phó chủ tịch : Ông Nguyễn Hồng Sơn

Tổng thư ký : Ông Nguyễn Quang Vinh

Các Ban chuyên môn/ Trung tâm

1. Ban Hội viên và Đào tạo

Tel: 84.24.35742165, 35770234, 35742022; Ext: 235/242/246/223

Email: [email protected]

Tel: 84.24.35742025,35742022; Ext: 217;

Văn phòng công tác Hiệp hội:

Tel: 84.24.35771331

Trưởng ban: Ông Nguyễn Bắc Hà

Tel: 84.24.35742017; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Ông Phạm Hữu Quyết

Tel: 84.24.35742165;

Phó trưởng ban: Ông Đào Xuân Trường

Tel: 84.24.35742.22 – Ext: 235; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Ông Hoàng Văn Anh

Tel: 84.24.35742165; Email: [email protected]

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ hải quan (trực thuộc Ban Hội viên và Đào tạo)

Tel: 84.4.3577023

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đức Dũng

Văn phòng công tác Hiệp hội (trực thuộc Ban Hội viên và Đào tạo)

Tel: 84.24.35742165

2. Ban Quan hệ Quốc tế

Tel: 84.24.35771380, 35771458

Trưởng ban: Ông Trần Thiện Cường

Tel: 84.24.35743491- Ext: 221; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Nguyễn Ngọc Thắng

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 204; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Ông Phạm Quang Thịnh

Tel: 84.24.35742161; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hải

Tel: 84.24.35771615; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Tuấn Hải

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 307

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Vũ Kiên

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 240; Email: [email protected]

Tổ Châu Á, Châu Phi, Hội chợ:

84.24.35742022 – Ext: 244 / 245 / 207 / 352

Tổ Trung Quốc:

84.24.35742022 – Ext: 205

Tổ Quan hệ hợp tác đa phương và Mỹ:

84.24.35742022 – Ext: 203 / 247 / 248

Tổ Châu Âu:

84.24.35742022 – Ext : 307 / 324

3. Ban Pháp chế

Tel: 84.24.35771458/59/60; Fax: 35771459, 35770632

Trưởng ban: Ông Đậu Anh Tuấn

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 325; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 356; Email: [email protected]

Trung tâm WTO của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (trực thuộc Ban Pháp chế)

Tel: 84.24.35771458; Email: [email protected]

4. Văn phòng (VCCI)

Tel: 84.24.35770633 / 35742167; Email: [email protected]

Chánh văn phòng: Ông Phan Hồng Giang

Tel: 84.24.35742014; Email: [email protected]

Phó chánh văn phòng: Ông Phạm Công Hùng

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 337; Email: [email protected]

Phó chánh văn phòng: Ông Ngô Minh Trí

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 312; Email: [email protected]

Phó chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Tel: 84.24.35742018; Email: [email protected]

Phòng tổng hợp:

84.24.35742022 – Ext: 249 / 338 / 350 / 351

Phòng văn thư lưu trữ:

84.24.35742031; 84.24.35742022 – Ext: 212

Phòng thư viện truyền thống:

84.24.35742022 – Ext: 340 / 347

Phòng quản trị lễ tân:

84.24.35742022 – Ext: 209 / 226 / 311

Trung tâm Thông tin kinh tế (BIZIC)

Tel: 84.24.35743084; Fax: 84.24.35742773

Email: [email protected]

Giám đốc: Bà Trần Hồ Lan

5. Ban Tổ chức Cán bộ

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 333 / 334

Trưởng ban: Ông Bùi Trung Nghĩa

Tel: 84.24.35770683; Email: [email protected]

Phó trưởng ban: Ông Bùi Xuân Sinh

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 333; Email: [email protected]

6. Ban Tài chính

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 218 / 219 / 313 /335 / 318 / 336 / 225

Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Đức

Phó trưởng ban: Bà Lê Thị Hoài Thu

Tel: 84.24.35770098; Email: [email protected]

7. Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tel: 84.24.35742022

Ext: 213/232/250/251/300/310/341/342/344/403

Fax: 84.24.35742016; Email: [email protected]

Phó giám đốc: Ông Phạm Hoàng Tiến

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 343; Email: [email protected]

Phó giám đốc: Ông Đinh Mạnh Hùng

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 232; Email: [email protected]

8. Văn phòng Giới sử dụng lao động

Tel: 84.24.35742022 – Ext: 256/345/210/214

Giám đốc: Bà Trần Thị Lan Anh

Tel: 84.24.35742164; Email: [email protected]

Phó giám đốc: Ông Trần Chí Dũng

Tel: 84.24.35742107; Email: [email protected]

9. Trung tâm Xác nhận chứng từ Thương mại

Tel: 84.24.35771455, 35771457

Website: http://www.covcci.com.vn

Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Hương

Tel: 84.24.35771447; Email: [email protected]

B. CÁC TỔ CHỨC BÊN CẠNH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

1. Trung tâm trọng tài quốc tế

Tel: 84.24.35744001, 35742021; Fax: 84.4.35743001

Email: [email protected]

Chủ tịch: Ông Vũ Tiến Lộc

Tel: 84.24.35742021

2. Ủy ban công tác Đài Loan

Văn phòng Ủy ban: 84.24.35772274

Tổng thư ký: Ông Nguyễn Sỹ Hồng

Phó trưởng phòng: Bà Trần Thanh Hương

C. CÁC CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 84.28.39326598, 39325116; Fax: 84.28.39325472

Email: [email protected]

Giám đốc: Ông Võ Tân Thành

Tel: 84.28.39321788

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Thế Hưng

Tel: 84.28.39325495

Phó giám đốc: Bà Vũ Thu Hằng

Tel: 84.28.39322054

Phó giám đốc: Ông Trần Ngọc Liêm

Tel: 84.28.39326498

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Hồng Hà

Tel: 84.28.39325284

Phòng Hội viên và Đào tạo :

Tel: 84.28.39325149

Phòng Giao dịch Quốc tế:

Tel: 84.28.39327301

Phòng Pháp chế trọng tài:

Tel: 84.28.39326498

Phòng Hành chính quản trị:

Tel: 84.28.39325658

Phòng Tổ chức cán bộ:

Tel: 84.28.39325116

Phòng Kế toán tài vụ:

Tel: 84.28.39326929

Văn phòng IBO:

Tel:84.28.39325166

Văn phòng Giới chủ:

Tel: 84.28.39325169

Trung tâm SMES:

Tel: 84.28.39325170

Trung tâm thông tin:

Tel: 84.28.39325171

Trung tâm tư vấn:

Tel: 84.28.39325269

Đại diện hội đồng doanh nhân nữ:

Tel: 84.28.39325167

2. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 26 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: 84.236.3821719; Fax: 84.236.3822930

Email: [email protected]; Website: www.vccidanang.com.vn

Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Quang

Tel: 84.511.3825814

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Diễn

Phó giám đốc: Bà Trương Thị Kim Ánh

Phó giám đốc: Bà Huỳnh Khánh Vân

Email: [email protected]

Phòng Hội viên:

Tel: 84.511.3562538

Phòng Quan hệ quốc tế:

Tel: 84.511.2242981

Phòng Thông tin đào tạo:

Tel: 84.511.3835654

Phòng Hành chính tổng hợp:

Tel: 84.511.3821719

3. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, TP.Hải Phòng

Tel: 84.31.3842894; Fax: 84.31.3842243

Email: [email protected]

Giám đốc: Ông Phí Văn Dực

Tel: 84.31.3747557

Phòng Hội viên và Đào tạo:

84.31.3733696/97/98

Phòng Quan hệ quốc tế:

84.31.3733908

Phòng SME – PC :

Tel: 84.31.3804888

Phòng Công nghệ thông tin:

Tel: 84.31.3261028

Phòng C/O:

Tel: 84.31.3746123

Phòng Kế toán:

Tel: 84.31.3653316

4. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ

Địa chỉ: Số 12, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3824 918; Fax: 02923 824 169

Website: www.vccimekong.com/

Giám đốc: Ông Nguyễn Phương Lam

Phòng Hội viên và Đào tạo

Trung tâm đào tạo quản trị doanh nghiệp:

Tel: 84.710.3824918 – Ext: 104/105/116

Phòng Pháp chế:

Tel: 84.710.3824918 – Ext: 106/121/124

Phòng SMEs:

Tel: 84.710.3824918 – Ext : 106/121/124

Phòng Hành chính Tổng hợp:

Tel: 84.710.3824918 – Ext: 117/118/120

5. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 155 Nguyễn Thái Học, Quận 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Tel: 84.64.3852710; Fax: 84.64.3859651

Email: [email protected]

Giám đốc: Bà Vũ Thị Thu Hà

Tel: 84.64.3852710 – Ext: 219

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Trường

Tel: 84.64.3852710 – Ext: 226

6. Văn phòng đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận (trực thuộc Chi nhánh Vũng Tàu)

Địa chỉ: Khu Trung tâm thương mại TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tel: 84.64.3852710; Fax: 84.64.3859651

Trưởng văn phòng: Bà Vũ Thị Thu Hà

7. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3754640; Fax: 0237.3754641

Website: www.vccith.com.vn

Giám đốc: Ông Đỗ Đình Hiệu

Điện thoại: 0237.3718558; Di động: 0912023432

Email: [email protected]

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoài Nam

Di động: 0913.053.279

Email: [email protected]

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tiến

Di động: 0919.668.568

Email: [email protected]

* Phòng Hội viên:

Điện thoại: 0237.3754282;

* Phòng Pháp chế và Quan hệ quốc tế:

Điện thoại: 0237.3753494;

* Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm:

Email: [email protected]

Trưởng phòng – Giám đốc trung tâm: Bà Lê Thanh Tâm

Di động: 0904.113.226

Email: [email protected]

* Bộ phận Tổng hợp

Phó trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nhung

Di động: 0979.412.292

Email: [email protected]

* Bộ phận kế toán

Phụ trách kế toán: Ông Vũ Sỹ Hội

Điện thoại: 0237.3717787; Di động: 0917.346.736

Email: [email protected]

* Văn phòng thường trú tại Ninh Bình

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Như Tuyến

Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0230.3891439; Di động: 01656.288.868

Email: [email protected]

8. Văn phòng đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa

Địa chỉ: Nhà A5, chung cư số 2, Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang

Tel: 84.58.3878063; Fax: 84.58.3878057

Email: [email protected]

Trưởng ban / Trưởng văn phòng: Ông Trần Xủn

Tel: 84.58.3878089

Phòng Hội viên, đào tạo:

Tel: 84.58.3878063

Phòng Quan hệ quốc tế, Tổng hợp:

Tel: 84.58.3878063

Phòng C/O, Kế toán:

84.58.3878057

9. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Vinh – Nghệ An

Địa chỉ: 01 Đại lộ Lê-nin, TP.Vinh, Nghệ An

Tel: 84.38.3844012; Fax: 84.38.3842026

Email: [email protected]

Giám đốc: Ông Phí Trọng Đức

D. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam

2. Viện tin học doanh nghiệp

3. Viện phát triển doanh nghiệp

4. Trương đào tạo quản lý Doanh nghiệp

5. Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

6. Báo diễn đàn doanh nghiệp

7. Tạp chí Vietnam Business Forum

8. Trung tâm truyền thông tiềm năng Việt

9. Trung tâm văn hóa doanh nhân

E. CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC

1. Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại (TSC)

Địa chỉ: Tầng 9 số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 84.4.39344181, 38269120

Mail: [email protected]

2. Công ty TNHH một thành viên sở hữu trí tuệ VCCI

Địa chỉ: Tầng 8, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 84.4.39344200; Fax: 84.4.38241642

3. Công ty TNHH một thành viên dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu (TECHSIMEX)

Địa chỉ: Tầng 3, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 84.4.38523948; Fax: 84.4.38524080

Email: [email protected]

Website: www.techsimexvn.com

4. Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại quốc tế (INVESLINK)

Địa chỉ: 11F Phan Kế Bính, P ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel: 84.8.39104054; Fax: 84.8.39104053

Chi nhánh:

Địa chỉ: Số 4 ngõ 26 Võ Văn Dũng, Hoàng Cầu, Hà Nội

Tel: 84.4.39346130; Fax: 84.4.39346131

Email: [email protected]

5. Công ty TNHH một thành viên tổ chức triển lãm VCCI – Vietchamexpo

Địa chỉ: 204 Võ Thị Sáu, Q 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 84.8.38230339; Fax: 84.8.38201789