Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc làm Tổ phó Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc được bổ nhiệm tổ phó. Ngoài ra, các thứ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cũng được bổ nhiệm tổ phó.
Ngoài ra, Tổ công tác còn có 27 thành viên là lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác rà soát pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; có ý kiến độc lập về các Báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đồng thời, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật; chủ động tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo nhóm văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ngay từ đầu năm 2020, VCCI đã kiến nghị rất mạnh mẽ thực hiện “Chương trình 25-20” nhằm tập trung xử lý dứt điểm 25 điểm chồng chéo trong pháp luật kinh doanh và đầu tư, tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành.

VCCI đã gửi các kiến nghị về việc xử lý 25 điểm chồng chéo trong pháp luật kinh doanh đến Quốc hội, Chính phủ. Từ kiến nghị của VCCI, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ công tác và Chủ tịch VCCI là một trong các tổ phó. Bên cạnh đó, VCCI cũng đã và đang tích cực chủ động phối hợp với các bộ/ngành để xem xét, rà soát lấy ý kiến doanh nghiệp về các quy định, thông tư liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Những hoạt động này của VCCI đã góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin, động lực cho các doanh nghiệp, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay.

 

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM