Triển khai Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về quy định nội dung, mức độ chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tính đến năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của HĐND tỉnh về Quy định thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, và Thực hiện Công...

Chi tiết

NÊN XEM