Hệ giá trị mới trong kinh doanh

Chưa đến một nửa số doanh nghiệp nhỏ trong nước cho biết có hiểu biết đầy đủ về thực hành kinh doanh có trách nhiệm (RBP) Tình hình thực hiện các thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Nguồn: UNDP...

Chi tiết

NÊN XEM