Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp là nòng cốt xây dựng nền kinh tế tự chủ

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: Phát triển cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, doanh nghiệp là nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường gắn kết doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, định hướng phát triển của Việt Nam là phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập, đây là việc cụ thể hoá đường lối của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch HCM, nâng cao thế và lực của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam.

Yêu cầu thực tiễn

Bên cạnh đó, giải quyết các vấn đề nội tại của nền kinh tế như độ mở cao, cơ cấu xuất khẩu FDI chiếm 70%, khả năng hấp thụ… Yêu cầu cấp thiết là xử lý các thách thức nổi lên, phải đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng để tự chủ nền kinh tế.

“Độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập là kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Trong đó, nội lực là yếu tố quyết định, llâu dài còn ngoại lực là quan trọng, đột phá và thường xuyên. Phải kết hợp được sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, có sự tương trợ nhưng vẫn độc lập các nguồn lực”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Đồng thời cho biết, các yếu tố nội lực con người là quý giá nhất, bên cạnh đó là thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hoá.

Còn yếu tố ngoại lực là thể chế, hội nhập. Trong đó, Thủ tướng cho biết thể chế phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam phù hợp quốc tế, cập nhật quản trị tiên tiến, có nguồn tài chính từ bên ngoài; có côn nghệ, hỗ trợ đào tạo nhân lực.

Khẳng định quan điểm xuyên suốt xây dựng nền kinh tế tự chủ ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Thủ tướng cho biết xây dựng nền kinh tế tự chủ trên tinh thần bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng các quốc gia.

“Tầm nhìn 2030 chúng ta là nước đang phát triển có công nghiệp phát triển hiện đại, thu nhập trung bình cao. Chúng ta cần cụ thể hoá mục tiêu này, đơn cử như xây dựng nền kinh tế có công nghiệp nền tảng, có công nghiệp về chế biến chế tạo, có công nghiệp về vật liệu xây dựng…”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng khẳng định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là định hướng xuyên suốt của Đảng, Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế khi hội nhập, đan xen trong hội nhập quốc tế, tận dụng tốt các lợi thế hội nhập để phục hồi nhanh và bền vững. Có mục tiêu liên quan đến xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời xây dựng phòng tuyến an ninh quốc phòng, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xác định thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ba trụ cột chính là xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩ, khơi thông sử dụng được mọi nguồn lực, nâng cao sức chống chịu cạnh tranh của nền kinh tế cũng như các ngành các lĩnh vực.

Sáu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

Từ những yêu cầu thực tiễn này, Thủ tướng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là, tạo môi trường hoà bình, giữ ổn định chính trị, ổn định môi trường pháp lý cho phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Triển khai chính sách đối ngoại tạo thế đan xen lợi ích, góp phần vào xây dựng luật lệ quốc tế…

Thủ tướng yêu cầu tập trung cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng.

Hai, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường phù hợp thông lệ, cam kết quốc tế và thực tế tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định: “Thể chế là 1 trong 3 đột phá để xây dựng nền kinh tế thị trường, độc lập tự chủ. Chúng ta phải đa dạng hoá thị trường mạnh mẽ hơn nữa, tuân thủ các quy định cam kết của thị trường, có sự can thiệp của nhà nước khi cần thiết”.

Ba, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững lạm phát và các nền tảng kinh tế vĩ mô của nền kinh tế như vốn, lãi suất, giá, thị trường tiền tệ… “Kinh nghiệm khi chúng ta đánh mất ổn định kinh tế vĩ mô chúng ta mất thế chủ động. Kết hợp hài hoà chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá, quản lý nợ công, bội chi…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Thủ tướng cho biết, hiện chúng ta đang kiểm soát được những thị trường như thị trường vốn, trái phiếu…dù vậy, thời gian qua đã có những “sơ hở” nhưng chúng ta đã phát hiện và có biện pháp xử lý ngay, điều tiết linh hoạt làm lành mạnh hoá thị trường, phát triển ổn định an toàn bền vững.

Bốn, Thủ tướng yêu cầu tập trung cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng. Trong đó, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, đa dạng chuỗi cung ứng, phát triển xanh, xây dựng nền công nghệp quốc gia vững mạnh, liên kết vùng, kinh tế biển…

Theo đó, Thủ tướng nêu rõ các nội dung lĩnh vực cơ cấu gồm, cơ cấu lại đầu tư trọng tâm là đầu tư công, cơ cấu lại thị trường tài chính mà trọng tâm là các tổ chức tín dụng, cơ cấu lại doanh nghiệp trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Năm, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung kết nối phát triển hạ tầng chiến lược, đánh giá và thúc đẩy hợp tác công – tư. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phát triển cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, doanh nghiệp là nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường gắn kết doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước hội nhập toàn cầu…

Sáu, phát triển nguồn nhân lực và quản trị quốc gia hiện đại. Chú trọng đào tạo kỹ năng, hội nhập, ý chí phát triển và nguồn nhân lực đủ cạnh tranh. Đẩy mạnh đổi mới giáo dục đào tạo, tăng cường phân cấp phân quyền, giám sát…

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Chủ trương nhất quán của Việt Nam là không lựa chọn nền kinh tế nóng mà kiên trì kiên định nền kinh tế mở, đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả. Đồng thời tạo môi trường pháp lý ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên quan điểm lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu”.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM